Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

100% właścicielem Spółki jest Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, którego Zarząd występuje jako Zgromadzenie Wspólników. Skład Zarządu podany jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej WZWiK. Zgodnie z Aktem założycielskim Spółki do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą:

 1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
 2. Udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.
 3. Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.
 4. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
 5. Nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości lub środków trwałych o wartości powyżej 5 mln złotych.
 6. Powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat.
 7. Powołanie i odwołanie Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 8. Uchwalenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
 9. Ustalenie w ramach obowiązującego prawa wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 10. Zmiana przedmiotu działalności przedsiębiorstwa.
 11. Zmiana umowy Spółki.
 12. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego.
 13. Połączenie Spółki i przekształcenie Spółki.
 14. Rozwiązanie i likwidacja Spółki.
 15. Rozporządzenie prawem lub zaciąganie zobowiązania do świadczenia o wartości wyższej niż 10% wartości kapitału zakładowego.
 16. Zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności.
 17. Udzielenie zgody na utworzenie lub likwidację zakładów, oddziałów lub innych jednostek Spółki.
 18. Powzięcie Uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w przypadku jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego.
 19. Powzięcie uchwały o emisji obligacji.
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData