Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Rada Nadzorcza działa w następującym składzie:

 • Przewodniczący: Stanisław Kosiór
 • Członek: Beata Detyna
 • Członek: Anna Krasicka

Zgodnie z Aktem założycielskim Spółki do uprawnień Rady Nadzorczej należą w szczególności:

 1. Ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrachunkowy.
 2. Opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.
 3. Składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w pkt. 1 i 2.
 4. Powołanie i odwołanie członków Zarządu Spółki.
 5. Zawieszenie w czynnościach, z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.
 6. Delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.
 7. Ocena i zatwierdzenie sporządzonych przez Zarząd planów rocznych, wieloletnich i strategicznych Spółki, programów rozwoju i działalności Spółki oraz planów finansowych.
 8. Okresowa ocena realizacji planów i programów, o których mowa w punkcie 7.
 9. Wyrażanie na wniosek Zarządu, opinii o projektowanych zmianach w rocznym programie działania Spółki.
 10. Opiniowanie regulaminów płacowych Spółki.
 11. Stawianie wniosków Rady Nadzorczej na Zgromadzenie Wspólników dotyczących działalności Spółki.
 12. Wybór biegłego rewidenta.
 13. Udzielenie członkom Zarządu zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej.
 14. Opiniowanie zbywania przez Wspólników Spółki posiadanych przez nich udziałów.
 15. Opiniowanie nabywania i zbywania przez Spółkę udziałów i/lub akcji w innych spółkach oraz innych papierów wartościowych.
 16. Ustalenie w ramach obowiązującego prawa wysokości wynagrodzenia członków Zarządu.
 17. Opiniowania spraw należących do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.
 18. Reprezentowanie Spółki w umowach między Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach między nimi.
 19. Nadzorowanie wykonywania przez Zarząd Uchwał  Zgromadzenia.
 20. Opiniowanie celowości wniosków kredytowych.
 21. Wyrażania zgody na rozporządzenie przez Zarząd prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przewyższającego 5% kapitału zakładowego Spółki.
 22. Opiniowanie wniosków i spraw oraz propozycji Zarządu Spółki dotyczących porządku obrad i projektów uchwał na Zgromadzenie Wspólników, o ile wynika to z odrębnych uregulowań prawnych (przepisów).
 23. Opiniowanie wniosków Zarządu w kwestii wysokości odpisów na fundusze oraz przedstawienie opinii w tych sprawach Zgromadzeniu Wspólników.
 24. Opiniowanie propozycji Zarządu w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości oraz wystąpienia z wnioskiem w powyższych sprawach do Zgromadzenia Wspólników.
 25. Zatwierdzenie projektów regulaminów Zarządu, regulaminu wynagrodzeń członków Zarządu oraz wykonywanie względem Zarządu w imieniu Spółki uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
 26. Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółki.
 27. Zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu.
 28. Wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę darowizn powyżej jednego tysiąca złotych.
 29. Zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawach obejmowania przez Spółkę akcji lub udziałów innych spółek.
 30. Rozpatrywanie innych wniosków i spraw zleconych przez Zgromadzenie Wspólników lub wnioskowanych przez Zarząd Spółki, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
 31. Nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników.
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData